Koulutuspaikat: 20
Opiskelun kesto: 90 opintopistettä, n. 2  vuotta työn ohessa
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (YAMK) tai Terveydenhoitaja (YAMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Rauni Leinonen, p. 044 7101 223, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon avulla kehität asiantuntijuuttasi työelämässä. Opintojen pääasiallinen sisältö muodostuu johtamisopinnoista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Johtamisopinnoissa korostuu osallisuus sosiaali- ja terveysalan kansainvälisissä toimintaympäristöissä, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, moninaisuusosaaminen ja sen johtaminen, Lean ajattelun kehittäminen erityisesti laadun näkökulmasta, talouden johtaminen sekä näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen. Johtamisteorioiden avulla integroidaan johtamisen kehittyminen vastaamaan tämän päivän ja huomisen johtamisen haasteisiin.

Johtamisopintoja voi syventää oman urakehityksen suuntaisesti valitsemalla yhteensä 10 opintopistettä esimerkiksi hyvinvointipalvelujen digitaalista kehittämistä käsitteleviä opintoja, jossa pääpaino on asiakaslähtöisyyttä korostavien eTerveyden ja älykkäiden ratkaisujen johtamisessa.

Johtamisosaamista voi syventää suuntaamalla opintoja vaihtoehtoisesti myös ikä-, arvo-, moninaisuus- ja kompleksisuus johtamiseen, Diversity Management:iin tai alan juridiikkaan. Lisäksi johtamisosaamista voi syventää valitsemalla syventäviksi valinnaisiksi ammattiopinnoiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-opintoja. Lisäksi opinnäytetyön aihe ja prosessi suunnataan tukemaan työelämän ja oman urakehityksen kannalta mielekästä johtamisosaamisen kehittymistä.

 

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK),kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK).

Lisäksi vaaditaan vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammattillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua ala-kohtaista työkokemusta voidaan mahdollisesti hyväksyä.


LIIKETALOUDEN KOULUTUS YLEMPI AMK-TUTKINTO

Koulutuspaikat: 20
Opiskelun kesto: 90 opintopistettä, n. 2  vuotta työn ohessa
Tutkintonimike: Tradenomi (YAMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Yliopettaja Jaana Lappalainen, p. 044 7101 457 , etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutus syventää ja laajentaa ammatillisia valmiuksia liiketoimintaosaamisen eri osa-alueilla. Opinnoissa korostuvat erityisesti johtaminen, esimies- ja kehittämisosaaminen, innovatiivinen toiminta ja strateginen ajattelu. Tavoitteena on aoppia soveltamaan alan tutkimustietoa omaan työympäristöön. Koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jossa opiskelija kehittää sekä omaa asiantuntijuuttaan että työyhteisöään.

Koulutus on monimuotokoulutusta, jossa on lähiopetusta ja itsenäistä etäopiskelua. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Itsenäinen opiskelu suoritetaan Moodle-oppimisympäritössä sekä verkkoluennoin. Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on laaja omaan työympäristöön tehtävä kehittämistehtävä.

Eri alojen ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijoille järjestetään yhteisiä opintojaksoja ja tutkimusseminaareja. KAMK toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja julkisen sektorin työelämäkumppaneiden kanssa. Kotimaisten kumppanien lisäksi teemme yhteistyötä myös valittujen kansainvälisten kumppanien kanssa.

Opintojen aikana on mahdollisuus suorittaa intensiivisiä opintojaksoja ulkomailla.

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomi (AMK) tai restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.


Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus Ylempi AMK-tutkinto

Koulutuspaikat: 10
Opiskelun kesto: 60 opintopistettä, n. 2  vuotta työn ohessa
Tutkintonimike: Insinööri (YAMK)
Lisätietoja koulutuksesta: Asko Kinnunen, p. 044 7101 610 , etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria– ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen sekä intensiiviopintojaksot.  Osa tehtävistä tehdään tiimeissä. Lähiopetusjaksoja on kaksi päivää kuukaudessa, jolloin ohjatun koulutuksen lisäksi tapahtuu paljon vertaisoppimista jo useita vuosia työelämässä olleiden tekniikan taitajien kanssa. Lähijaksojen aikana tehdään myös yritysvierailuja. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti Kajaanissa, Kokkolassa sekä Ylivieskassa.

Koulutuksessa hyödynnetään myös verkko-oppimisympäristöjä. Opintoihin kuuluu myös englanninkielisiä opintojaksoja ja opintojen aikana tutustutaan myös teknologiaosaamiseen ulkomailla.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus  syventää ja lisää opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista itsensä, ihmisten ja muutoksen johtamisessa. Koulutus sisältää mm. yritysten johto- ja asiantuntitehtävissä tarvittavien esimiestaitojen ja organisaation kehittämistä. Koulutuksessa on otettu huomioon erityisesti työelämän tarpeet. Opiskelun aikan tehdään laaja opinnäytetyö, jonka tavoitteena on kehittää oman työyhteisön jotain osa-aluetta.

 

Pohjakoulutusvaatimus

Insinööri (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Muut kuin teknispainotteiset ammattikorkeakoulututkinnot harkitaan tapauskohtaisesti. Lisäksi vaaditaan tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.


Tietojenkäsittely, Tradenomi Ylempi AMK -tutkinto

Koulutuspaikat: 10
Opiskelun kesto: 90 opintopistettä, n. 2  vuotta työn ohessa
Tutkintonimike: Tradenomi (YAMK), Tietojenkäsittely
Lisätietoja koulutuksesta: Yliopettaja Jaana Lappalainen, p. 044710 1457, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa yrityksiin ja organisaatioihin kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja esimiestason osaajia tietojenkäsittelyn alalle. Koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jossa opiskelija kehittää sekä omaa asiantuntijuuttaan että työyhteisöään. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osaamisen laaja-alaiseen ja monipuoliseen kehittämiseen, sekä tietojen ja menetelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen.

Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja tietojenkäsittelyn, teknologiaosaamisen johtamisen ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa vaihtelevat lähiopetus sekä etäopiskelu. Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka liittyy omaan työyhteisöön, sen käytäntöihin ja niiden kehittämiseen.

Opintojen osana voi suorittaa vieraskielisiä opintoja ja tarjoamme kansainvälistymistä tukevia kieli- ja kulttuuriopintoja. Valinnaisissa opinnoissa on mahdollisuus suorittaa intensiivisiä opintojaksoja ulkomailla. Opintojaksojen opiskelumateriaaleista osa on vieraskielistä kirjallisuutta.

Pohjakoulutusvaatimus

Hakukelpoisuuden antaa esimerkiksi Tradenomi (AMK) -ammattikorkeakoulututkinto tietojenkäsittelyn koulutuksesta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Pohjakoulutus ja työkokemus harkitaan tapauskohtaisesti.

(HUOM!Tarkista hakukelpoisuus kevään 2018 osalta hakijapalveluistamme:  hakijapalvelut@kamk.fi) 


Matkailualan koulutus, restonomi ylempi AMK

Koulutuspaikat: 10
Opiskelun kesto: 90 opintopistettä, n. 2  vuotta työn ohessa
Tutkintonimike: Restonomi (YAMK), Matkailualan koulutus
Lisätietoja koulutuksesta: yliopettaja Pasi Korhonen, p. 044710 1360 , etunimi.sukunimi@kamk.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan matkailualan koulutuksen (restonomi, ylempi AMK). 

Koulutuksen lähtökohtana on näkemys matkailusta laajaalaisena, verkostoituneena toimialana ja toimintaympäristönä. Koulutus vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinninja johtamisen edellyttämää osaamista sekä antaa valmiudet
tietoja ja taitoja soveltamalla toimia alan vaativissa kehittämis-ja asiantuntijatehtävissä.
Koulutus antaa valmiuksia analysoida ja arvioida matkailualan palveluprosessien ja -kulttuurin muutostarvetta sekä opettaa soveltamaan niitä alan ja alueen proaktiiviseen kehittämiseen.  Koulutus antaa sinulle paremmat valmiudet suoriutua monipuolisista matkailualan työtehtävistä, joissa erityisesti kansainvälisyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen korostuvat.

Pohjakoulutusvaatimus

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu soveltuvan ammattikorkeakoulun, esimerkiksi restonomi, tradenomi, liikunnanohjaaja (AMK), soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluu myös vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutusta vastaavalta alalta. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

(HUOM!Tarkista hakukelpoisuus kevään 2018 osalta hakijapalveluistamme:  hakijapalvelut@kamk.fi) 


 

LIIKUNNANOHJAAJA YLEMPI AMK

Liikunta-alan ylempi koulutus avaa sinulle mahdollisuuksia kehittää omaa työtäsi. Se haastaa sinua kehittymään edelleen liikunnanohjaajana (AMK), ja viemään eteenpäin ihmisten hyvinvointia ja terveyttä johtamisen näkökulmasta. Koulutus vahvistaa muun
muassa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista ja soveltamista, kansainvälisyyttä unohtamatta.
Koulutuksessa tarkastellaan liikuntaa laaja-alaisena ja verkostoituneena toimintaympäristönä. Liikunta-alan ylemmässä koulutuksessa opit reagoimaan
työelämän toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojen tarkoituksena on työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta ja valmiudet toimia työelämän asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen alati
muuttuvassa työelämässä.


 

Back